προσφατες αναρτησεις

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δημητριος μυροβλητης

Του Αη Δημήτρη η γιορτή,
ειναι  χαρά της πλάσης,
του Αη Δημήτρη την ζωή,
στάσου  να την θαυμάσεις.

Η λάρνακα του ευωδιαστό,
λουλούδι μεσ την πόλη,
με  άρωμα ξεχωριστό,
μέσα  στην Κτίση όλη.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δημητριος θεσσαλονικη κατακομβες

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ , ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ !m
Αρετές και Πάθη Μελοποίηση π.Αθανάσιος Σκαρκαλάς
Προσευχή - Ύμνος του Αγ. Νεκταρίου προς την Παναγία

Δέσποινα παντευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε,
Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε,
Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τον νουν μου,
κατεύθυνον τας σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου.

Κόρη με ποίησον αγνόν, πράον, σεμνόν, ανδρείον,
ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείον,
επιεική, μακρόθυμον, των αρετών δοχείον,
άμεμπτον, ανεπίληπτον, των αγαθών ταμείον.

Δος μοι σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην,
φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην.
Δος μοι νηφαλιότητα, όμμα πεφωτισμένον,
διάνοιαν ολόφωτον, πνεύμα εξηγνισμένον.

Απέλασον την οίησιν, την υπερηφανίαν,
τον τύφον, την φυσίωσιν, και την αλαζονείαν,
την ύβριν, το αγέρωχον, την υψηλοφροσύνην,
γλώσσα μεγαλορρήμονα, ισχυρογνωμοσύνην.

Την αστασία την φρικτήν, την περιττολογίαν,
την πονηρία την πολλήν, και την αισχρολογίαν.
Χάρισαί μοι, Πανάχραντε, την ηθικήν ανδρείαν,
το θάρρος, την ευστάθειαν, δος μοι την καρτερίαν.

Δος μοι την αυταπάρνησιν, την αφιλαργυρίαν,
ζήλον μετ’επιγνώσεως και αμνησικακίαν.
Δος μοι ακεραιότητα, ευγένειαν καρδίας,
πνεύμα ευθές, ειρηνικόν, και πνεύμα αληθείας.

Φυγάδευσον, Πανάχραντε, τα πάθη της καρδίας,
τα πολυώνυμα, Αγνή, της ηθικής δειλίας.
Την αναδρίαν την αισχράν, το θάρρος, την δειλίαν,
την ατολμίαν την δεινήν και την απελπισίαν.

Άρον μοι, Κόρη, τον θυμόν και πάσαν ραθυμίαν,
την αθυμία, την οργήν, ως και την οκνηρίαν.
Τον φθόνον, την εμπάθειαν, το μίσος, την κακίαν,
την μήνιν, την εκδίκησιν και την μνησικακίαν.

Την έριδα την ευτελή και την πολυλογίαν,
την γλωσσαλγίαν την δεινήν και την βωμολοχίαν.
Δος μοι, Παρθένε, αίσθησιν, δος μοι ευαισθησίαν.
Δος μοι συναίσθησιν πολλήν και ευσυνειδησίαν.

Δος μοι, Παρθένε, την χαράν Πνεύματος του Αγίου.
Δος μοι ειρήνην τη ψυχή, ειρήνην του Κυρίου.
Δος μοι αγάπην, έρωτα θείον, εξηγηγνισμένον,
πολύν, θερμόν και καθαρόν και εξηγιασμένον.

Παναγία μου σ ευχαριστώ!

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΘΑΡΑΛΛΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΣΤΟ ΙΕΡΑΡΧΗ.

''Ομολογεῖ ὅτι ἔδωσε τά πάντα στόν Χριστό, βιώνει μέ τήν ἀσθένειά του «τά παθήματα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος», κατά τό πρότυπο τῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ στήν Γεθσημανή.''

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΩΤΗ 
«Σεβασμιώτατε
Χριστός Ἀνέστη
Εὐχαριστῶ πολύ. Τό Γράμμα Σας μέ στηρίζει στήν δοκιμασία μου.
Μέ τόν Χριστό τά πάντα ὑπομένω. Ἡ ἀγάπη Του δέν ἔχει ὅρια.
Εἶναι πειρασμός αὐτό πού βιώνω. Δέν ἀπελπίζομαι.
 Ὁ Ἰώβ στό τέλος τῆς δοκιμασίας του ἔλεγε στόν Θεό «κρίμα πού δέν ἔπαθα περισσότερα γιά Σένα».
Πρέπει νά ἐκφωνήσω τό Ἀμήν τῶν ἰδικῶν μου δυνάμεων γιά νά βάλει ὁ Θεός τό Εὐλογητός τῆς παντοδυναμίας Του.
Ἡ θεραπεία μου προχωρεῖ ἱκανοποιητικά. 
Οἱ ἰατροί εἶναι αἰσιόδοξοι. 
Πρῶτα, βέβαια καί πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ Θεός. 
Αἰσθάνομαι τήν θαυματουργική προστασία τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων.
Ἡ θεραπεία μου γίνεται στό Νοσοκομεῖο «Σωτηρία». Εἶμαι συγκακουχούμενος μέ πολύ κόσμο. 
Πόση παρηγοριά λαμβάνω ἀπ’ αὐτή τήν ἐπικοινωνία.
Προσεύχεστε στόν ἅγιο Γέροντά σας. Κοινωνῶ κάθε ἡμέρα τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Διαμένω σέ σπίτι τῆς Ἐκκλησίας, δέν δέχομαι ἐπισκέψεις, μόνο προσεύχομαι καί μελετῶ.
Τώρα μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός αὐτήν τήν εὐκαιρία νά Τόν γνωρίσω περισσότερο καί νά αἰσθανθῶ τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Εὐχαριστῶ πάλιν καί πολλάκις. 
Σᾶς αἰθάνομαι δίπλα μου.
Σᾶς ἀσπάζομαι μέ τιμή καί ἀγάπη.
+ Ὁ Πέτρας Νεκτάριος».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ

«Σεβασμιώτατε καί προσφιλέστατε
ἅγιε Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
κύριε κύριε Ἱερόθεε
Ἔλαβα τά βιβλία Σας. 
Μοῦ τά ἔστειλαν ἐδῶ στήν Ἀθήνα, πού διαμένω τώρα γιά τήν θεραπεία μου.
Διάβασα μέ ἰδιαίτερη προσοχή τό βιβλίο γιά τόν ἅγιο Γέροντα Σας Μητροπολίτη Καλλίνικο.
Πολύ μέ ἀνακούφισε, μέ στήριξε, μέ ἐνδυνάμωσε. Δύσκολες ὧρες, ἀλλά εὐλογημένες. 
Πικρός, πικρότατος ὁ Ἅδης, ἀλλά δέν ἀπελπιζόμαστε, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου.
Τά κατ’ ἐμέ δόξα τῷ Θεῷ καλά. 
Οἱ ἐξετάσεις καί ἡ θεραπεία προχωροῦν. 
Οἱ ἰατροί εἶναι εὐχαριστημένοι, διά μένα, πρῶτα ὁ Θεός καί τήν ἐλπίδα μου τήν ἔχω μόνο στήν Παναγία μας.
Αὐτό πού περνῶ, Γέροντά μου, εἶναι πειρασμός. 
Τόν αἰσθάνομαι. Θά νικήση ὁ Παντοδύναμος Χριστός.
Ὅποια ἐξέλιξη καί ἄν ἀκολουθήσει ἡ πορεία τῆς ἀσθενείας μου, μοῦ ἔχει κάνει πολύ καλό. 
Ἐδῶ ζῶ ἡσυχαστικά, μέ προσευχή, μελέτη, περισυλλογή. Κοινωνῶ κάθε ἡμέρα τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, πού μοῦ ἔχουν φέρει ἀπό μία Μονή.
Ἔχω θάρρος, ἀγάπησα περισσότερο τήν αἰωνιότητα, τονώθηκε ἡ πίστη μου, ἡ ἀγάπη μου στόν Χριστό. Φοβοῦμαι μόνο τά ἔργα τῆς ἀρχιερωσύνης, μήπως παραπίκρανα τόν Κύριον. Ἔχω ἐξομολογηθῆ. Εὔχεστε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μου.
Σᾶς ἀσπάζομαι μέ ἔμπονη ἀγάπη. 
Σᾶς αἰσθάνομαι τώρα πιό πολύ κοντά μου.
Προσκυνῶ.

+ Ὁ Πέτρας Νεκτάριος».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΡΙΤΗ

«Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
κύριον κύριον Ἱερόθεον
Σεβασμιώτατε
Ἔλαβα τό τίμιο Γράμμα Σας. Εὐχαριστῶ πολύ. Αἰσθάνομαι ὡς ὁ ἔσχατος πάντων καί ὅτι ταῦτα πάντα ἐπήγαγεν ὁ Θεός ἐπ’ ἐμέ διά τάς ἁμαρτίας μου. Δέν ὑπερβάλλω, δέν τό λέγω ἀπό ταπεινολογία. 
Πόσο μέ ἀγαπᾶ ὁ Θεός! Μέ τό ὀδυνόμετρο τῆς ἀσθενείας μου μετρῶ τόν ἀνεξιχνίαστο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του. 
Καί ἐάν ἀκόμη παρατείνει ὁ Θεός τό ἔλεός Του καί γίνω καλά, θά τό κάνει γιά νά μοῦ δώσει εὐκαιρίες νά ἐργασθῶ γιά τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας.
Πάντως, ὅποια πορεία καί ἐάν ἀκολουθήσει ἡ ἀσθένειά μου θά εἶναι γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μου. 
Δέν πρέπει νά ἔχουμε μόνο μνήμη θανάτου, ἀλλά καί νοσταλγία θανάτου, ἐν Χριστῷ.
Μέσα σέ αὐτή τήν περιπέτειά μου πρέπει νά ἀποδείξω στόν Χριστό, ὅτι εἶμαι δικός Του. 
Γι’αὐτό καί λέγω ταπεινά «καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ».
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτῆρας μας. Σ’ Αὐτόν ἔχω δώσει τά πάντα καί εἰς τά παρ’ ἐλπίδα, βιώνω τό ἐπ’ ἐλπίδι.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο καί τήν στάση βιώνω καί τά παθήματα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. 
Αὐτό μοῦ ἀποκαλύπτει ὅλη τήν προοπτική τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι νικῶνται τά πάθη, ἔτσι παραδίδομαι μέ ἰσχυρότερο πόθο πρός Αὐτόν.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τούς καλούς λόγους Σας. Δέν τούς ἀξίζω. Εὔχεσθε νά πλεονάσει ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ. Τό μόνο γιά τό ὁποῖο πονῶ καί ἔχω ἀγωνία εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Θά συναντηθοῦμε λίγο ἀργότερα. Τώρα εἶμαι πολύ εὐαίσθητος. Δέν ἀντέχω σέ συγκινήσεις. Γνωρίζω ὅτι προσεύχεσθε γιά μένα. Ἀλλά θέλω νά γνωρίζετε ὅτι Σᾶς αἰσθάνομαι δίπλα μου. (Ἡ θεραπεία ἐμφανισιακά μέ ἄλλαξε).
Ἄκουσα ἀπό τό Ραδιόφωνο τήν ἐκπομπή γιά τόν π. Ἰ. Ρωμανίδη. Σᾶς ἀπόλαυσα. Αὐτή εἶναι ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας.
Συγγνώμη πού Σᾶς κουράζω καί Σᾶς στενοχωρῶ. Ἐνθυμεῖστε πού Σᾶς ἔγραψα παλαιότερα ὅτι ἔχω πόθο ἡσυχίας. Μοῦ τόν χάρισε ὁ Θεός, μέ ἄλλο ὅμως τρόπο, γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μου.
Καί πάλιν καί πολλάκις εὐχαριστῶ, προσκυνῶ χεῖρας καί πόδας Σας εὐλαβῶς.

+ Ὁ Πέτρας Νεκτάριος».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟ ΤΟ  ΑΡΘΡΟ

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἔλεγε: «Τά χέρια στήν δουλειά, ὁ νοῦς στόν οὐρανό».


                          Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος αντωνιος 
   Ὅποιος παλεύει μέ τά πάθη του ἐκπληρώνει τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου.
    Ἀνάλογα μέ τόν ἀγῶνα του ἐξαγνίζεται.
    Καί ἀνάλογα μέ τόν ἐξαγνισμό του πλησιάζει τόν Κύριο.

 Αγώνας (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)