προσφατες αναρτησεις

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Μεγάλης διὰ σοῦ, εὐεργεσίας Ἄχραντε, τυχόντες ......

.......σὺν Ἀγγέλοις, γεραίρομεν τὸν τόκον σου, τὸν καταξιώσαντα ἐκ μήτρας σου τεχθῆναι, δι' ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἀναπλάσαντα, τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος.