προσφατες αναρτησεις

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως


Theoktistos Diktapanidis
1 ώρα · Δράμα, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ·

" Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται ,
Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν ,
Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς " .
Πάσχα σημαίνει πέρασμα , πέρασμα ἱστορικό , τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου στὴ γῆ τῶν θεϊκῶν ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων , πέρασμα μυστικό , τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸ σκότος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως , ἀπὸ τὸν θρῆνο τοῦ πάθους στὴ χαρὰ τῆς νίκης , ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ « τετέλεσται » στὴν ἔκπληξη τοῦ « ἠγέρθη , οὐκ ἔστιν ὧδε » , ἀπὸ τὸν σεισμὸ τοῦ σταυρροῦ στὸν συγκλονισμὸ τοῦ κενοῦ μνημείου , ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ νεκροῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ στὴν ἔκσταση τῆς θέας τοῦ ἀναστημένου Θεοῦ , ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐγκατάλειψης στὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς θεϊκῆς παρουσίας , ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ἁμαρτίας στὴ συντριβὴ τοῦ διαβόλου , ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ θανάτου ποὺ ἀποδεικνύει ὁ σταυρὸς καὶ ὁ τάφος στὴ μεγάλη νίκη ποὺ μαρτυρεῖ τὸ ἄδειο μνῆμα .
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γκρεμίζει τὶς θύρες τοῦ ᾍδου καὶ ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου , δίνοντας ἔτσι τὴ δυνατότητα τοῦ ἁγιασμοῦ σὲ ὅλους μας " Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς " .
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πίστη στὸν Ἀναστάντα Κύριο εἶναι ἡ βαθύτερη ἀνάγκη καὶ ἡ οὐσιαστικότερη ἐπιλογὴ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου . Πίστη ὅμως ποὺ νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν " ἀπαρχὴ ἄλλης βιοτῆς " , καινούργιας ζωῆς αἰώνιας προοπτικῆς .
Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως , Ἐκκλησία δηλαδὴ ποὺ τρέφεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ζεῖ μὲ τὴν προσδοκία καὶ τῆς δικῆς μας αἰωνίου ἀναστάσεως . Λέγει ὁ Κύριος " ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται ", καὶ ἂν πεθάνει , δὲν τελειώνει , ἀλλὰ ζεῖ καὶ μεταβαίνει ἐκ τοῦ θανάτου στὴ ζωή . Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς .
Σὲ ἄλλο πάλι σημεῖο τονίζει τὸ θεϊκὸ στόμα Του " ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος " . Μὲ ἄλλα λόγια αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸν Χριστὸ ὡς Ἀναστάντα καὶ τὸν ὁμολογεῖ ὡς Θεό , αὐτὸς καὶ τὴν ἁμαρτία νικᾶ καὶ τὸν θάνατο δὲν φοβᾶται καὶ μεταμορφώνεται ὁ ἴδιος σὲ πηγὴ ζωῆς .
Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐπένδυση ἀπὸ αὐτὴν τῆς πίστεως στὴν θεότητα τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ὁμολογίας τῆς Ἀναστάσεώς Του . Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀδικία γιὰ κάποιον ἀπὸ τὸ νὰ μεταμορφώσει αὐτὴ τὴ δυνατότητα τῆς πίστεως σὲ ἀμφιβολία ἢ σὲ νεκρὸ γράμμα .
Ὁ κίνδυνος ἀγαπητοί μου ἀδελφοί , νὰ πνιγοῦμε κάτω ἀπὸ τὰ ἄγρια κύματα τῶν ὀρθολογιστικῶν ἀμφιβολιῶν καὶ ἢ νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τοὺς θυελλώδεις ἀνέμους τῆς σύγχρονης κοσμικῆς ἀντίληψης ἢ ἀκόμη νὰ μείνουμε ἀδιάφοροι κάτω ἀπὸ ρηχότητα τῶν ἑορταστικῶν πανηγυρισμῶν τοῦ λεγόμενου ἑλληνικοῦ Πάσχα εἶναι ὁρατός . Ἡ χαρὰ ποὺ οἱ πασχαλιάτικοι ἑορτασμοὶ προσφέρουν σβήνει μόλις σβήσουν οἱ λαμπάδες , τελειώνει μόλις φᾶμε τὸ ἀρνί , εἶναι εὔθραυστη σὰν τὰ τσόφλια ἀπὸ τὰ κόκκινα αὐγά , ξεχνιέται μόλις τελειώσουν οἱ ἀργίες .
Ἀντίθετα , ὁ πνευματικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα , ποὺ στηρίζεται πάνω στὴν ἀκλόνητη πίστη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν πραγματικὰ ἀναστημένη ζωή μας εἶναι αἰώνιος , δίχως τέλος , ἀνέσπερος , οὔτε ἐξαντλεῖται οὔτε ἐξαντλεῖ .
Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν , μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν ἐπικοινωνία μου μαζί σας , νὰ προτρέψω ὅλους σας , τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως νὰ μὴν ἐγκαταλείψουμε τὸν Ἀναστημένο Χριστὸ στὸν ναό , νὰ μείνουμε κοντά Του ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας , γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ πάρουμε μαζὶ μὲ τὸ ἅγιο φῶς καὶ τὸν Χριστό , τὸ πραγματικὸ φῶς στὰ σπίτια μας , νὰ Τὸν βάλουμε στὴν καθημερινή μας ζωή , νὰ Τὸν ἐγκαταστήσουμε στὸ κέντρο τῆς ψυχῆς μας .
Νὰ εἶστε δὲ βέβαιοι ὅτι ἔτσι Αὐτὸς θὰ διαλύσει τὴ νύχτα καὶ τὴ βαθειὰ θλίψη ποὺ ὡς λαὸς καὶ κοινωνία περνᾶμε .
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ μπορεῖ καὶ θὰ φέρει τὸ Πάσχα καὶ στὴ δική μας ζωή .